Záruční list a záruční podmínky pro finský asfaltový střešní šindel KATEPAL

Dokument bez názvu

Společnost PROKOM R&S s.r.o. s pověřením KATEPAL OY poskytuje svým obchodním partnerům tyto záruky:

Záruka 30 let

Tato záruka se vztahuje na hydroizolaci.

Tato záruka může být uplatněna jen za dodržení těchto podmínek:

 1. Musí být dodrženy skladovací podmínky (viz. každé balení šindele).
 2. Pokládka krytiny musí být provedena v souladu s ČSN, které se k dané problematice vztahují a zároveň musí být dodrženy požadavky stanovené v „ Návodu na pokládku (instalaci) finských střešních šindelů“, vydaných společností PROKOM R&S s.r.o.
 3. Nosné konstrukce střechy včetně bednění musí být provedené dle příslušné ČSN.
 4. Musí být použito originální podkladové vrstvy KATEPAL (KATEPAL UltraBase -U-EL 60/2200 nebo KATEPAL LiteBase 500).
 5. Musí být dodržena ventilace střešního pláště.
 6. Musí být použit kotvicí materiál správně zvolené délky (tak ať je probito bednění).

Záruka 15 let

Tato záruka se vztahuje na funkční vlastnosti, barevnou stálost a výrobní bezvadnost.

Tato záruka může být uplatněna v případě dodržení bodů 1. – 6. viz. Záruka 30 let.

Záruka 10 let

Tato záruka se vztahuje na hydroizolaci, funkční vlastnosti, barevnou stálost a výrobní bezvadnost.

Tato záruka může být uplatněna v případě dodržení bodů 1. – 3. viz. Záruka 30 let.
 
Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

 • Špatnou montáží a poškozením materiálu při montáži.
 • Použitím nesystémových doplňků střešního pláště.
 • Vnějšími vlivy (živelná pohroma, biologické vlivy, hrubé či nevhodné zacházení s výrobkem, neodborná manipulace aj.).
 • Neprováděním Pravidelné údržby – viz. POKYNY PRO UŽIVATELE STŘECH POKRYTÝCH ASFALTOVÝM ŠINDELEM KATEPAL, obzvláště je potřeba věnovat pozornost pravidelnému odstraňování mechů a lišejníků.

Oznámení o reklamaci musí být učiněno kupujícím u prodávajícího neprodleně po zjištění vady krytiny s uvedením popisu vady, místa vzniku vady a identifikačních údajů o koupi zboží u prodávajícího, umožňující určit u výrobce konkrétní dodávku zboží. Při uplatnění nároků vyplývajících z tohoto záručního listu je kupující povinen zajistit prodávajícímu nebo jím pověřeným osobám odpovídající podmínky pro zjištění (určení a posouzení) vad zboží. Nároky kupujícího z vad vzniklých v průběhu zákonné záruční doby (2 roky) se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a nejsou úpravou podmínek prodloužené záruční doby nikterak dotčeny.

Reklamační řád

 1. Postup při uplatňování reklamací se obecně řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, zejména § 420 a násl., je-li kupující podnikatelem, nebo ustanoveními Občanského zákoníku, není-li kupující podnikatelem.
 2. Sortiment, druh a provedení výrobků a k nim dodávaných příslušenství a doplňků je uveden v reklamních materiálech a jiných listinách prodávajícího. Provedení a zobrazení zboží v těchto listinách je informativní a tyto listiny nelze považovat za předlohy či vzorky.
 3. Zboží odpovídá ČSN, EN a vnitřním normám výrobce, je vyrobeno a dodáváno v jakosti odpovídající EN 544 (asfaltové šindele s minerální nebo syntetickou nosnou vložkou).
 4. Zboží a výrobky jsou schváleny autorizovanými certifikačními ústavy.
 5. Prodávající plně odpovídá za vady zboží v rozsahu požadavku stanovených příslušnými normami za předpokladu dodržení požadavku pro pokrývání střešní krytiny KATEPAL, při současném dodržení platných ČSN.
 6. Prodávající odstraní vady zboží v termínu dle dohody s kupujícím.
 7. Za vadné zboží se považuje to, které neodpovídá požadavkům normy EN 544.
 8. Zjevné vady je kupující povinen reklamovat nejpozději při dodávce nebo vyskladnění a vyznačit je na dodacím listu. Zjevné vady musí kupující reklamovat před zabudováním do stavby. Pokud bude zboží zabudováno s těmito vadami, nenese prodávající odpovědnost za práce spojené s výměnou zboží. Vzhledem k tomu, že nejmenší dodatelné množství krytiny je jedno balení, je nutno výslednou potřebu zaokrouhlit směrem vzhůru na nejbližší vyšší počet balení dle konkrétního typu šindele.
 9. Ostatní vady je kupující povinen reklamovat ihned bez zbytečných odkladů po jejich zjištění.
 10. Reklamace musí být uplatněna u prodávajícího písemně s podrobným popisem reklamované vady s nezaměnitelným uvedením data reklamace. Kupující je povinen prokázat, že reklamované zboží zakoupil od prodávajícího (např. kopií faktury a dodacího listu za reklamované zboží). Reklamační sdělení musí obsahovat identifikační údaje o stavbě a zhotoviteli střešního pláště. Kupující musí rovněž umožnit prodávajícímu přístup na reklamovanou střechu a umožnit případný odběr vzorků krytiny a pořízení nutné dokumentace vady.
 11. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávnou manipulací se zbožím, skladováním výrobku v rozporu se skladovacími podmínkami, nesprávnou aplikací, živelnými pohromami apod.
 12. Po uplatnění reklamace prodávající v součinnosti s oficiálním distributorem provede posouzení oprávněnosti reklamace pověřeným pracovníkem. Do té doby je povinen kupující reklamované zboží uložit odděleně a chránit jej před dalším poškozením či zničením.
 13. V případě neoprávněné reklamace má prodávající nárok na úhradu nákladů spojených s reklamačním řízením od kupujícího, který je podnikatelem a předmětné zboží koupil při uskutečňování své podnikatelské činnosti.
 14. U zboží, které bylo prodáno se slevou, se nevztahuje záruka na ty vady, kvůli kterým byla sleva poskytnuta. Na ostatní parametry tohoto zboží se poskytuje záruka v trvání 24 měsíců.
 15. Kupujícím, který je podnikatelem a předmětné zboží koupil při uskutečňování své podnikatelské činnosti, smí být reklamace uplatňována jen tehdy, vyskytuje-li se vada na více jak 5% celkové plochy instalovaného šindele.
 16. Pokud není v tomto reklamačním řádu stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku.