Materiál pro výrobu odolného a trvanlivého zahradního nábytku PROWOOD

ThermoWood® – tepelně upravené dřevo.

SHP 42 x 117 mm - hladce hoblovaný hranol z materiálu ThermoWood®

ThermoWood® je určen pro terasové a bazénové rošty, obklady fasád, pro výrobu zahradního nábytku, pro veškeré interiérové i exteriérové aplikace a pro použití do velmi vlhkého prostředí.

Výchozí surovinou pro výrobu dřevěného zahradního nábytku PROWOOD je finská borovice, která je tepelnou a vlhkostní úpravou zpracována na tepelně upravené dřevo – ThermoWood®. Proces modifikace materiálu probíhá v šesti komorách v teplotním rozmezí 160 - 215 ˚C. Takto upravené dřevo získá nové fyzikální a mechanické vlastnosti.

Je to zejména delší trvanlivost (minimální životnost materiálu je 30 let), odolnost proti hnilobě, vyšší tvrdost, lepší rozměrová stálost a nižší absorpce vody.

Během procesu ThermoWood® nejsou používány žádné chemické přísady a celý výrobní proces je plně ekologický. Tepelná úprava probíhá pouze za pomoci energie a páry. Na konci své životnosti tak lze ThermoWood® zařadit do alternativního využití nebo odstranit stejným způsobem jako běžné dřevo.

ThermoWood® je zdravotně nezávadný a vyhovuje příslušným normám a hygienickým předpisům. Materiál pro výrobu tepelně upravené borovice pochází z finských lesů a je certifikovaný systémem PEFC.

Výrobní proces materiálu ThermoWood® – tepelné zpracování:

Výrobní proces ThermoWood® – tepelně upravené profily

Celé tepelné zpracování dřeva – od sušení po konečné zvlhčení – bylo integrováno tak, aby tvořilo jeden flexibilní a souvislý řetězec událostí. Výrobní zařízení představuje dlouhý tunel se šesti oddělenými komorami, do kterých se po kolejišti dopravuje předem přebrané a proložené syrové řezivo. Toto řezivo postupuje tunelem a v každé komoře probíhají různé fáze tepelného zpracování.

Samotný proces tepelného zpracování trvá zhruba 36 hodin a lze jej rozdělit do tří hlavních fází:

Výrobní proces ThermoWood® – tepelně upravené profily

První fáze: V prvních třech komorách probíhá vysokoteplotní sušení za pomocí páry, kdy se dřevo prudce zahřeje na 100°C a následně je teplota pozvolna zvyšována až na 130°C. Tento proces spotřebuje nejvíce času z celého procesu tepelné úpravy. Během této fáze je vlhkost snížena téměř až na nulu. Doba sušící fáze závisí na počáteční vlhkosti dřeva, dřevině a tloušťce řeziva. Během tohoto sušení se volná voda uvolňuje v důsledku rozdílu povrchového napětí a tlaku páry.

Druhá fáze: Ve čtvrté komoře dochází k samotnému tepelnému zpracování, které se provádí v uzavřených komorách, ve kterých je teplota zvyšována na 185 - 215°C v závislosti na stupni tepelné úpravy (Thermo-S nebo Thermo-D). Při dosažení požadované teploty je tato teplota udržována po dobu 2 - 3 hodin.

Třetí fáze: Pára je používána během sušení i tepelného zpracování jako ochrana. Ochranná parní mlhovina chrání dřevo před vznícením a ovlivňuje chemické změny, ke kterým dochází ve dřevě. Poslední dvě komory slouží ke konečné normalizaci. Dřevo je po tepelném ošetření kontrolovaně ochlazováno. Zvláštní péče musí být v této fázi věnována vysokému teplotnímu rozdílu mezi dřevem a venkovním vzduchem, který může způsobit trhliny. Kromě toho musí být dřevo znovu vlhčeno, aby mělo vhodnou vlhkost před konečným použitím. Konečná vlhkost dřeva má podstatný vliv na jeho pracovní vlastnosti – je obtížné pracovat se dřevem, které je příliš suché. Po finální úpravě by měla být konečná vlhkost dřeva 5 - 7 %. V závislosti na stupni tepelného ošetření a řezivu trvá fáze konečné normalizace 5 - 15 hodin.

Druhy tepelně upraveného dřeva ThermoWood®:

Klasifikace tepelných úprav ThermoWood®

Ve Finsku se uplatňuje společná klasifikace členských firem vyrábějících ThermoWood® sdružených ve finské Asociaci výrobců ThermoWood® (TWA), která zahrnuje dvě hlavní kategorie nazvané Thermo-S (Stability = Stabilita) a Thermo-D (Durability = Odolnost).

Podle těchto kategorií jsou v rámci výroby tohoto materiálu označeny produkty LunaThermo-S a LunaThermo-D.

Podle druhu kategorie se určuje, k jakému účelu smí být tepelně upravené dřevo použito. Toto rozdělení je závazné a není povoleno materiály zaměňovat (povoleno je pouze používání materiálu upraveného v kategorii Thermo-D v interiéru).

LunaThermo-S
Dřevo označené LunaThermo-S spadá v rámci biologické odolnosti (odolnosti proti hnilobě) do kategorie 3, definované v normě EN 113.

LunaThermo-D
Obdobně dřevo označené LunaThermo-D patří do kategorie biologické odolnosti 2, což znamená dobrou odolnost proti hnilobě.

Pro výrobu dřevěného zahradního nábytku PROWOOD byl upřednostněn vstupní materiál tepelné úpravy Thermo–D (durability = odolnost), který je ošetřen při teplotě 212°C ±3°C a patří do třídy biologické odolnosti D2, která představuje velice dobrou biologickou odolnost a je doložena nizozemským certifikátem KOMO.

Ve dlouhodobě ohřívaném dřevě dochází k chemickým reakcím a ke změně fyzikálních a mechanických vlastností. Změna ve vlastnostech je způsobena hlavně tepelnou degradací hemicelulózy. Požadované změny se začnou objevovat již okolo 150°C a pokračují s postupně se zvyšující teplotou. Výsledkem je snížení bobtnání a sesychání dřeva (zvýšení rozměrové stability), zvýšení biologické odolnosti a tmavnutí barvy.

Při tepelné úpravě ze dřeva vytékají některé vyluhovatelné látky (pryskyřice), dřevo se stává lehčím. Rovnovážná vlhkost, tepelná vodivost a pH jsou sníženy, naopak tepelně izolační vlastnosti jsou zvýšeny. Tvrdost dřeva a pevnostní vlastnosti jsou také změněny.

Tepelná úprava zvyšuje dobu trvanlivosti materiálu ThermoWood® na více než 30 let bez použití povrchového ošetření.
Při tepelném procesu je degradována hemicelulóza, která slouží jako zdroj potravy dřevokazným houbám a škůdcům. Důsledkem toho je, že ThermoWood® není napadán těmito parazity.

Ve srovnání s normálním dřevem pohltí tepelně upravené dřevo ThermoWood® výrazně méně vlhkosti ve formě vodní páry. Hydroskopická rovnovážná vlhkost tepelně upraveného dřeva je o 30 – 50 % nižší než u jakéhokoliv jiného druhu dřeva, včetně impregnovaného dřeva.

Při teplotě okolo 20 °C, kdy je relativní vlhkost vzduchu 60 – 70 %, je rovnovážná vlhkost tepelně upraveného dřeva asi 6 – 7 %. Pokud relativní vlhkost stoupne na 80 %, rovnovážná vlhkost dřeva je stále jen okolo 8 %. Tím se podstatně sníží pohyb materiálu způsobený vlhkostí a veškeré škody, které z toho vyplývají.

Dalším charakteristickým rysem je odstranění veškeré pryskyřice ze dřeva během výrobního procesu. Díky tomu je snadnější aplikace povrchové úpravy a nedochází k průniku pryskyřice přes nátěr na povrch. V kombinaci se zvýšenou stabilitou a biologickou odolností lze díky těmto zásahům snížit nároky na údržbu. Ovšem to neznamená, že tepelně zpracované dřevo je stabilní vůči UV záření – k šednutí materiálu dochází stejně jako u přírodního dřeva. Nicméně pokud se materiál ThermoWood® neošetřuje, nesníží to nikterak zásadně jeho životnost, avšak není možné garantovat veškeré deklarované vlastnosti materiálu a také vznikání větších než vlásečnicových trhlin a také jeho nestejnoměrné barevné změny.

rez-plus-cd91

Pro minimalizaci poškození UV zářením a povětrnostními vlivy je nutné všechny plochy nábytku PROWOOD povrchově ošetřit ochranným nátěrem, zvláštní pozornost je třeba věnovat koncovým řezným plochám (čelům). Otevřené řezné plochy (čela), před provedením finální povrchové úpravy, ošetřete speciálním prostředkem z naší nabídky, určeným pro konzervaci řezných ploch (OWATROL PCD 91).

Pro finální ošetření nábytku PROWOOD doporučujeme použití nátěrových hmot dodávaných naší firmou (OWATROL-AQUADECKS®).

ThermoWood® - nátěr OWATROL – AQUADECKS

V případě, že budete vybírat nátěrovou hmotu samostatně, doporučujeme vodou ředitelné pigmentované oleje s UV ochranou na bázi alkydových či akrylových pryskyřic. Použití samotných olejů na přírodní či syntetické bázi není doporučeno.

V případě, že nábytek PROWOOD není povrchově ošetřen (je nedostatečně nebo nevhodně ošetřen) nátěrovou hmotou, nesníží to nikterak zásadně jeho životnost, avšak není možné garantovat veškeré deklarované vlastnosti materiálu, vznikání větších než vlásečnicových trhlin a také jeho nestejnoměrné barevné změny.

Naše výrobky jsou naprosto ekologické a nezanechávají žádné negativní dopady na životní prostředí.

ThermoWood® je možné montovat s použitím vrutů a spojovacích prvků vhodné velikosti. Otvory mají být předvrtány s osazením pro zapuštění hlavy vrutů do úrovně povrchu.
Vruty s menším počtem závitů poskytují optimální pevnost spoje. Samořezné šrouby mohou být použity bez předvrtání. Při aplikaci materiálu ve vlhkém prostředí je nutné použít spojovací kování s antikorozní úpravou. Při zatloukání spojovacích prvků se doporučuje vyvarovat se úderu kladivem do materiálu.

Více informací o materiálu ThermoWood® naleznete zde.

Produkty